Diviz Akkshat

Hi, I’m Diviz Akkshat, Final Yr student at NITK, Surtathkal, India.
LinkedIn

Hi, Diviz I am Anup

Hey Anup! Wassup?